შეფასება

ფიზიკური და იურიდიული პირების ქონების სამართლიანი ღირებულების დადგენის საუკეთესო საშუალებაა მისი შეფასება.
ჩვენ გთავაზობთ, სერტიფიცირებული შემფასებლის მიერ ნებისმიერ უძრავი და მოძრავი ნივთის, მთლიანი კომპანიის ან მისი წილის, ინვესტიციისა და სხვა აქტივების შეფასებას შეფასების საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად.