საბუღალტრო მომსახურება

კომპანიაში მნიშვნელოვანია ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოება ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (ფასს) შესაბამისად. ფასს-ის გამოყენება საქართველოს კანონმდებლობით მოითხოვება პირველი, მეორე და მესამე კატეგორიების საწარმოებისათვის.
ბუღალტერია შეგვიძლია მივიჩნიოთ საწარმოს საინფორმაციო სისტემის საფუძვლად. ბუნებრივია, ასეთი მნიშვნელოვანი ნაწილის გამართული ფუნქციონირება მენეჯმენტის ერთ-ერთი მთავარი საზრუნავია.
ჩვენ გთავაზობთ:
 კონსულტაციებს სამეურნეო ოპერაციების საბუღალტრო აღრიცხვის შესახებ.
 კომპანიის საბუღალტრო აღრიცხვის სრულად წარმოებას ფასს-ის შესაბამისად.
 ფასს-ის დანერგვას.
 ფინანსური ანგარიშგების მომზადება ფასს-ის შესაბამისად.