ინვენტარიზაცია

კომპანიის მარაგების, ინვენტარისა და ძირითადი საშუალებების სწორად აღრიცხვა საკმაოდ შრომატევადი, თუმცა მნიშვნელოვანი ამოცანაა. იგი მოითხოვს ინვენტარიზაციის პროცესის სწორ დაგეგმვასა და წარმართვას.
ჩვენ გთავაზობთ სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების და ძირითადი საშუალებების აღწერას, საინვენტარო რეესტრის შექმნას, ფიზიკურ ნუმერაციას და მიღებული შედეგების შედარებას საბუღალტრო მონაცემებთან.