ფინანსური ანგარიშგების მომზადება

ფინანსური ანგარიშგება არის კომპანიის ფინანსური შედეგების და მდგომარეობის კომუნიკაციის საერთაშორისოდ აღიარებული საშუალება
ამასთანავე, ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ საქართველოს კანონი განსაზღვრავს კრიტერიუმებს, რომლის მიხედვითაც კომპანიები იყოფიან კატეგორიებად. კანონი ავალდებულებს მესამე კატეგორიის კომპანიებს მოამზადონ და ანგარიშგებების პორტალზე ატვირთონ ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად მომზადებული ფინანსური და მმართველობითი ანგარიშგებები.

  ჩვენ გთავაზობთ ფინანსური ანგარიშგების მომზადება ფასს სტანდარტების შესაბამისად და დახმარებას ანგარიშგებების პორტალზე ატვირთვაში
  ასევე გთავაზობთ კანონის მოთხოვნების შესაბამისი მმართველობითი ანგარიშგების მომზზადებაში და ანგარიშგებების პორტალზე ატვირთვაში დახმარებას.